top of page
 • Bartłomiej Dmitruk

Komunikacja z wykorzystaniem Virtual Data Room SECUDO w kontekście zmian Kodeksu spółek handlowych

Zaktualizowano: 17 lut 2023

Pod koniec 2022 r. weszły w życie zmiany ustawy Kodeks spółek handlowych (KSH), które wprowadziły szereg znaczących zmian w zakresie prawa spółek. Wdrożone zmiany KSH są jedną z najbardziej istotnych nowelizacji KSH na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.

Zmiany uprawnień rad nadzorczych i komunikacji ze spółką oraz doradcami


Nowelizacja KSH wprowadziła m.in reformę przepisów dotyczących rad nadzorczych, które to zmiany w istotny sposób wpływają na komunikację z zarządem, audytorem, kluczową kadrą zarządzającą czy też innymi interesariuszami spółki.


Wprowadzenie nowych uprawnień i obowiązków rad nadzorczych było spowodowane według ustawodawcy brakiem odpowiedniego przekazu informacji między organami spółkami, a w konsekwencji nieefektywne sprawowanie nadzoru przez rady nadzorcze. W ramach nowelizacji wprowadzono między innymi:

 • możliwość żądania przez radę nadzorczą rozbudowanych informacji od zarządu, prokurentów oraz osób zatrudnionych w spółce,

 • obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej,

 • możliwość ustanawiania uchwałą rady nadzorczej doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej,

 • przyznanie radom nadzorczym uprawnień do korzystania z usług niezależnego doradcy (na koszt spółki), w celu zbadania spraw dotyczących spółki lub jej majątku.

Nowością jest również wprowadzenie obowiązku w zakresie uczestnictwa biegłego rewidenta w posiedzeniach rady nadzorczej, których przedmiotem jest między innymi ocena sprawozdania finansowego spółki, czy też ocena wniosków dotyczących podziału zysku, w przypadku spółek, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu ustawowemu.


Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządu


Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych modyfikuje również zasady odpowiedzialności członków rady nadzorczej oraz zarządu. Do przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzona została reguła business judgment rule, która przewiduje wyłącznie odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu i rady nadzorczej za szkody wyrządzone spółce, o ile podmioty te działały w sposób lojalny wobec spółki oraz w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.


Co istotne, za niewykonywanie obowiązków informacyjnych wobec rady nadzorczej lub doradcy rady nadzorczej grozi odpowiedzialność karna.


Virtual Data Room SECUDO jako profesjonalna platforma komunikacji rady nadzorczej, zarządu oraz doradców


VDR SECUDO to platforma do bezpiecznej i poufnej komunikacji, udostępniania danych i dokumentów z rozbudowanymi funkcjonalnościami nadawania uprawnień, tworzenia grup i monitorowania wszystkich aktywności w systemie.

VDR SECUDO daje możliwość utworzenia odpowiednich grup typu Zarząd, Rada Nadzorcza, kluczowi menadżerowie czy doradcy zewnętrzni, nadawania odpowiednich uprawnień do dokumentów i zarządzania komunikacją zarówno w grupach jak i pomiędzy nimi.

Dokumenty, które trafią do VDR SECUDO mogą być zabezpieczone w taki sposób, że nie można ich pobrać i wysłać dalej do nieuprawnionych osób. Odpowiednie nadanie uprawnień daje możliwość udostępnienia wybranych folderów czy dokumentów dla wybranych grup.


Zaawansowane szyfrowanie, specjalne viewer’y, dynamiczne znaki wodne czy dostęp z urządzeń o jasno określonym adresie IP, to tylko wybrane zabezpieczenia i udogodnienia zapewniające poufność i bezpieczeństwo danych i informacji udostępnianych w systemie dla uprawnionych użytkowników.

VDR SECUDO to także możliwość implementacji workflow, moduł aktywnego Q&A, a już wkrótce szyfrowana end-to-end wideokonferencja czy podpis elektroniczny, które dają dodatkowe możliwości, ułatwiające pracę zdalną dla zarządu czy rady nadzorczej.


VDR SECUDO to platforma poza infrastrukturą spółki, do której dostęp mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy. Dodatkowo umożliwia aktywny monitoring wszystkich aktywności w systemie i daje bardzo szczegółową analitykę danych dotyczących użytkowników, dokumentów, uprawnień oraz tego co się dzieje w systemie na danym projekcie.


Dlaczego warto wdrożyć VDR SECUDO jako platformę komunikacji dla rad nadzorczych i zarządów?


Wdrożenie VDR SECUDO do komunikacji rady nadzorczej z zarządem daje szereg możliwości i udogodnień związanych z nowymi uprawnieniami i odpowiedzialnością zapisanymi w KSH:

 • umożliwia przeniesienie komunikacji poufnej i strategicznej spółki do bezpiecznej, szyfrowanej platformy,

 • przenosi komunikację i udostępnianie dokumentów poza „fruwające maile”,

 • umożliwia udostępnianie dokumentów w oparciu o przejrzyste uprawnienia nadawane poszczególnym grupom lub użytkownikom,

 • zapewnia zdalny dostęp do dokumentów i bezpiecznej komunikacji 24/7,

 • zapewnia narzędzia do wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z nowelizacją KSH,

 • umożliwia monitoring wszystkich aktywności danego użytkownika czy dokumentu na potrzeby sprawozdawcze, czy też związane z odpowiedzialnością członków rad nadzorczych i zarządów.

W jakich sytuacjach VDR SECUDO może być szczególnie przydatny w komunikacji rady nadzorczej z zarządem, doradcami i otoczeniem spółki? Poniżej wybrane przykłady:

 • Poufne dokumenty i informacje, które nie powinny być dostępne na infrastrukturze IT spółki,

 • Sytuacje konfliktowe pomiędzy radą nadzorczą a zarządem spółki,

 • Sytuacje wymagające powołania doradcy na potrzeby rady nadzorczej w celu sprawdzenia ewentualnych nadużyć (np. badanie forensic),

 • Sytuacje strategiczne, takie jak przegląd opcji strategicznych, refinansowanie, akwizycja, poszukiwanie inwestora czy emisja akcji,

 • Sytuacje kryzysowe takie jak restrukturyzacja czy upadłość spółki.

Jeśli rozważasz przeniesienie strategicznych dyskusji i decyzji w bezpieczne miejsce, to warto wykorzystać sprawdzone rozwiązanie, jakim jest Virtual Data Room SECUDO. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami i współpracy.


O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Oferujemy usługi digitalizacji oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacjipoufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępnienia danych i dokumentów wewnątrz i nazewnątrz organizacji.


Od ponad 10 lat DealDone specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań związanych z digitalizacją, archiwizacją i udostępnieniem dokumentów w formie Document Management System (DMS) lub Virtual Data Room (VDR). Firma samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży system VDR SECUDO. SECUDO to platforma bezpiecznej digitalizacji, archiwizacji, wymiany i przetwarzania dokumentów i danych firmowych oferowana w chmurze, w modelu Software-as-a-service, dla klientów biznesowych.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page