top of page

Wir unterstützen viel

wichtige Transaktionen und Prozesse

Audyt

B+R

Due diligence

Fuzje i przejęcia

Restrukturyzacja

Finansowanie

IPO

Komunikacja zarządu

Więcej

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Raportowanie do inwestorów

Raportowanie do regulatorów

Audyt

Wymagania regulatorów i audytora stanowią coraz większe wyzwanie dla każdej organizacji. Przygotowanie kompletnych i odpowiednich danych i dokumentów, efektywne dostarczenie ustrukturyzowanej dokumentacji, współpraca z audytorem lub regulatorem, nadanie praw do danych i dokumentów na różnych poziomach, monitorowanie przekazywanych informacji oraz działalność i praca nad dokumentami wymaga rozwiązania.

VDR SECUDO pozwala na sprawne przygotowanie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z oczekiwaniami audytora, szybkie umieszczanie i udostępnianie dokumentów w systemie dla wybranych osób, współpracę w zdefiniowanych grupach oraz pracę nad dokumentami z monitorowaniem poszczególnych obszarów, zadań i czynności.

Historia współpracy z audytorem, dokumenty i czynności podjęte przez audytora mogą być przechowywane w VDR SECUDO lub zapisane do odtworzenia. Możliwości archiwizacji projektu i oferowana „Biała księga VDR SECUDO” stanowią kopię zapasową, którą firma może odtworzyć podczas kolejnych audytów rocznych lub półrocznych.

VDR SECUDO pozwala na efektywną pracę pomiędzy różnymi zespołami w firmie a audytorem. Intuicyjny i szybki interfejs, dostępny 24/7 z dowolnego miejsca na świecie, stwarza idealne warunki do pracy w biurze i zdalnej. Ponadprzeciętne bezpieczeństwo, szyfrowanie danych i dokumentów na poziomie porównywalnym z rozwiązaniami bankowymi, funkcjonalności do dedykowanej pracy projektów audytorskich to tylko niektóre z udogodnień podczas prowadzenia projektów w VDR SECUDO.

Due diligence
Audyt
Badania i rozwój

Badania i rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe zwykle wiążą się z opracowywaniem danych i dokumentów, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i tworzą przewagę konkurencyjną dla danej firmy. Projekty badawczo-rozwojowe zazwyczaj angażują interdyscyplinarne, często międzynarodowe zespoły, które skupiają specjalistów spoza i spoza organizacji.


Bezpieczna i poufna komunikacja oraz kontrolowane udostępnianie danych i dokumentów w projektach badawczo-rozwojowych to jeden z kluczowych aspektów, dzięki któremu wyniki prac będą odpowiednio chronione i przygotowane do ewentualnej ochrony patentowej.


VDR SECUDO umożliwia prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo transmisji informacji i danych oraz umożliwiając wielopoziomowe uprawnienia użytkowników. System zapewnia wspólną pracę, pracę w podgrupach oraz wiele przydatnych funkcjonalności dla właściwej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych.

B+R

Due diligence

Due diligence to kompleksowe i szczegółowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które jest z reguły zlecane przez zewnętrznego inwestora, zainteresowanego kupnem firmy lub inwestycją w dany projekt. Chce on sprawdzić, czy firma lub projekt są w kondycji opisywanej przez drugą stronę.

Badanie to obejmuje całe przedsiębiorstwo lub projekt, a wykonują je zazwyczaj zewnętrzni specjaliści z zakresu poszczególnych obszarów, takich jak:

 

  • finansowy,

  • operacyjny,

  • prawny,

  • podatkowy,

  • technologiczny,

  • środowiskowy.

 

Głównym celem przeprowadzenia badania due diligence jest zebranie wszechstronnych informacji, niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa lub oceny projektu oraz identyfikacji czynników mających na nie znaczący wpływ. 

Badanie due diligence wiąże się zawsze z udostępnianiem informacji poufnych stronie trzeciej. Warto więc zadbać o to, aby udostępnianie danych w ramach due diligence było przygotowane w sposób bezpieczny i właściwy.

Analizy

VDR SECUDO umożliwia właściwe i sprawne przygotowanie do udostępnienia danych i dokumentów w ramach badania due diligence. System zapewnia szybkie uruchomienie projektu, odpowiednie przygotowanie dokumentów, nadanie właściwych uprawnień dla wybranych grup użytkowników oraz pełną kontrolę nad udostępnianymi informacjami i aktywnościami podejmowanymi przez użytkowników.

VDR SECUDO pozwala też na udostępnienie różnych zestawów dokumentów dla poszczególnych grup przeprowadzających badanie due diligence. 

Bezpieczeństwo rozwiązania oraz odpowiednie szyfrowanie dokumentacji ograniczają do minimum ryzyko wycieku dokumentów z badania due diligence w niepowołane ręce.

DD
Mergers and acquisitions

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia to złożone procesy wymagające dużej wiedzy i doświadczenia. Dla przedsiębiorcy często jest to jedyna transakcja w życiu, w której sprzedaje powstałą przez lata firmę.

 

Dla funduszu PE / VC to profesjonalne wyjście z inwestycji, której celem jest maksymalizacja zwrotu z transakcji lub rozpoczęcie nowej inwestycji, wymagające dokładnego zbadania stanu nabywanego aktywa.

 

Procesy M&A to sytuacje, w których dotychczas najczęściej wykorzystywane są rozwiązania Virtual Data Room. VDR SECUDO zapewnia wiele udogodnień w tym zakresie zarówno dla sprzedających, kupujących, jak i ich doradców. Szybkość działania, bezpieczeństwo udostępnianych danych, efektywność procesu transakcyjnego poprzez narzędzia Q&A czy monitorowanie aktywności użytkowników, a tym samym ich motywacji transakcyjnej to tylko niektóre z elementów SECUDO VDR, które na co dzień wspierają naszych klientów i użytkowników.

M&A

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja firmy jest zwykle skomplikowanym i złożonym procesem. Zbadanie kondycji Spółki, opracowanie planu restrukturyzacji, negocjacje z wierzycielami lub współpraca z nadzorcą sądowym lub syndykiem to możliwe etapy restrukturyzacji, które wymagają sprawnego ujawnienia i weryfikacji wielu dokumentów .

 

Zwykle odbywa się to wśród banków, obligatariuszy, doradców finansowych, kancelarii prawnych i innych podmiotów zaangażowanych w proces naprawy kondycji firmy.

Takie procesy mogą przebiegać w środowisku, które umożliwia szybki, bezpieczny przekaz informacji, weryfikację prezentowanych danych i proponowanych rozwiązań, a także możliwość sprawnego podejmowania decyzji.

 

VDR SECUDO doskonale sprawdza się w tego typu projektach. Praca w grupach, bezpieczne udostępnianie danych, szybkość pracy to tylko niektóre z zalet wpływających na efektywność pracy w procesach restrukturyzacyjnych.

Prezentacje
Restructure
Rozwój

Finansowanie

Proces pozyskiwania finansowania to jedno z najbardziej znanych działań w dziedzinie finansów. Większość firm korzysta z kredytów bankowych, niektóre uzyskują finansowanie w postaci emisji obligacji lub innych form finansowania, takich jak pożyczki czy finansowanie mezzanine.

W przypadku większych transakcji wymagających zaangażowania wewnętrznych służb finansowych, doradców, kancelarii prawnych, banków czy inwestorów, warto taki proces przeprowadzić w Virtual Data Room. Udostępnianie danych finansowych lub prognoz finansowych, praca nad dokumentacją kredytową, przygotowanie memorandum informacyjnego czy prospektu emisyjnego obligacji to wybrane procesy, które w VDR mogą przebiegać znacznie sprawniej.

W VDR SECUDO przygotujesz proces pozyskania finansowania lub refinansowania dla swojej firmy. Profesjonalnie, szybko, bezpiecznie i skutecznie.

Finansowanie

Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

Pierwsza oferta publiczna (IPO), wtórna oferta publiczna (SPO), emisja obligacji publicznych lub Wezwanie to wybrane strategiczne transakcje na rynku kapitałowym, które wymagają współpracy i komunikacji spółki z wieloma doradcami, regulatorami i inwestorami.

 

Tego typu projekty na rynku kapitałowym wykorzystują Virtual Data Room. VDR SECUDO jest wyjątkowo przygotowany do tego typu transakcji i wspierał wybrane projekty na europejskich rynkach kapitałowych.

 

Projekty rynku kapitałowego realizowane w VDR SECUDO zapewniają spółce i doradcom szybką i sprawną komunikację, wersjonowanie dokumentów (np. Kolejnych wersji prospektu), możliwość kontrolowanego udostępniania dokumentów ofertowych analitykom i inwestorom instytucjonalnym, sprawną współpracę z agencjami IR / PR i pełną kontrolę nad przebiegiem transakcji.

Close
Rynek giełdowy
IPO
Analizy

Komunikacja zarządu

Komunikacja kierownictwa wyższego szczebla (zarząd, kierownictwo wyższego szczebla) i rady nadzorczej często wymaga poufności w zakresie dokumentów, danych i decyzji strategicznych, o których nie powinna wiedzieć cała organizacja.

 

Wydzielenie takiej komunikacji poza organizację jest w wielu przypadkach konieczne ze względu na ryzyko wycieku strategicznych danych przechowywanych w infrastrukturze firmy. W tym zakresie VDR SECUDO oferuje możliwość założenia portalu dla wybranych menadżerów, którzy otrzymują dostęp do wydzielonej, zabezpieczonej przestrzeni.

 

Portal dla zarządu umożliwia bezpieczną, poufną komunikację oraz przesyłanie danych i informacji strategicznych pomiędzy uprawnionymi użytkownikami. Portal umożliwia dodawanie danych i dokumentów, nadawanie odpowiednich uprawnień określonym grupom lub użytkownikom, a także możliwość współpracy oraz komentowania danych i dokumentów. W takim przypadku SECUDO VDR jest wydzielone poza infrastrukturą techniczną firmy i dostępne zdalnie w zabezpieczonym środowisku chmurowym.

Komunikacja

Ochrona

własności intelektualnej

Firmy, dla których prawa własności intelektualnej są cennym zasobem, powinny szczególnie zadbać o wdrożenie systemu zarządzania nimi. Wymaga to uwzględnienia kwestii ochrony własności intelektualnej w wielu procesach zarządzania, odpowiedniego podziału uprawnień, struktur organizacyjnych, procedur i narzędzi.

VDR SECUDO pozwala na efektywne wdrożenie systemu zarządzania własnością intelektualną w firmie. Warto rozważyć takie wdrożenia, szczególnie w firmach prowadzących projekty badawczo-rozwojowe, a efekty prac tych projektów mogą przyczynić się do szybkiego wzrostu wartości firmy.

 

VDR SECUDO to system umożliwiający integrację regulaminów, polityk, procedur i struktury organizacyjnej przygotowanej dla ochrony własności intelektualnej oraz właściwe odzwierciedlenie zależności, praw i zasad bezpieczeństwa w systemie. Prawidłowe wdrożenie SECUDO VDR w celu ochrony własności intelektualnej minimalizuje ryzyko wycieku, kradzieży lub bezprawnego wykorzystania wrażliwych danych.

Innowacje
OWI

Ochrona

Tajemnicy Przedsiębiorstwa

Wiele firm uważa, że jednym z kluczowych elementów ich działalności jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym, celowym lub przypadkowym ujawnieniem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

 

W związku z Tak więc każdy pracownik uzyskuje dostęp tylko do takich informacji, które są mu niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Jednak nadal nie ma gwarancji, że podane dane nie zostaną wykorzystane w sposób nieuprawniony.

 

System Virtual Data Room SECUDO spełnia tę potrzebę. Zaawansowane funkcjonalności rozwiązania VDR ułatwiają pracownikom uzyskanie dostępu tylko do niezbędnych dokumentów i na poziomie uprawnień dopuszczonych przez pracodawcę.

 

Dokumenty
OTP

Raportowanie do

inwestorów/regulatorów

Rynek publiczny i prywatny opiera się na coraz większej liczbie regulacji, które w różny sposób dotyczą poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Warto zadbać o to, aby komunikacja z regulatorem odbywała się w sposób uporządkowany, bezpieczny i poufny. Dotyczy to również sytuacji, w których spółka pozyskała inwestora w postaci funduszu VC, funduszu PE lub innego kapitału prywatnego, np. Aniołów biznesu czy crowdfundingu.

VDR SECUDO umożliwia przygotowanie portalu dla inwestorów lub regulatorów, w ramach którego można przekazywać i raportować wymagane informacje, np. Wyniki finansowe, raporty okresowe czy inne dane. Portal umożliwia zapraszanie wybranych użytkowników, nadawanie im uprawnień do wybranych danych i dokumentów oraz pełną kontrolę i monitorowanie tych danych i aktywności użytkowników.

Raporty
raport
bottom of page