top of page

 

 

Virtual Data Room SECUDO

Polityka prywatności oraz stosowania plików Cookies w serwisie internetowym DealDone

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: https://dealdone.pl/ (dalej: Serwis dealdone.pl), której właścicielem jest Dealdone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-545) przy ulicy Marszałkowska 58, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000422682, NIP: 5213631922, REGON: 146146443 kapitał zakładowy: 50 000 złotych wpłacony w całości.

Dealdone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie szanuje prawo do prywatności Użytkowników Serwisu dealdone.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO);

 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu dealdone.pl jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu dealdone.pl w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+ i innych. Każdy z wskazanych i dostępnych w Serwisie dealdone.pl dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu   w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

Słownik pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 1. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Dealdone Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu; numer NIP: 5213631922; numer KRS: 0000422682 (dalej: Administrator).

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 •  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych korespondencyjnie, wysyłając informację listownie na – adres: DEALDONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Marszałkowska 58; 00- 545 Warszawa lub poprzez formularz kontaktowy na stronie : https://dealdone.pl                                                          

 1. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu dealdone.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

 • czasu nadejścia zapytania;

 • pierwszego wiersza żądania http;

 • kodu odpowiedzi http;

 • liczby wysłanych przez serwer danych;

 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) 
  – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

 • informacji o przeglądarce Użytkownika;

 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu dealdone.pl.

 

Serwis dealdone.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;

 • personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

 • komunikacji handlowej;

 • wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś;

 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej;

 

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu dealdone.pl może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;

 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

 • numer telefonu;

 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu dealdone.pl w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. odpowiedzi na skierowane zapytanie, wysyłka newsletter-a)

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dealdone.pl dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie, dokonania rezerwacji usługi, przesyłania informacji handlowych lub wysyłki newsletter-a. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania oraz przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i przepisów· obowiązującego prawa. Szczegóły określa Klauzula informacyjna dostępna „tutaj” ( zrobić hiperłącze do Klauzuli informacyjnej).

 

Zbieranie danych osobowych

 

Następujące rodzaje danych, osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

 • informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

 • informacje, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji newsletter-a;

 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

 • informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej;

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 • wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;

 • sprostowania danych;

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, bez wpływu na przetwarzanie dokonane przez Administratora przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem celów przetwarzania;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

 

Aktualizacja danych osobowych

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

Przekazywanie danych osobowych

Nie będziemy bez wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu dealdone.pl przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.

Udostępnienie danych osobowych

Możemy udostępnić  dane osobowe Użytkownika Serwisu dealdone.pl :

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

 • w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

 • w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności,

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika Serwisu dealdone.pl .

 

Wykorzystanie plików Cookies Serwisu dealdone.pl, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu dealdone.pl podczas jego przeglądania;

 • późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu dealdone.pl z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu dealdone.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu dealdone.pl wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu dealdone.pl;

 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu dealdone.pl;

 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

 • „własne” – zamieszczane przez Serwisu dealdone.pl;

 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwisu dealdone.pl;

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu dealdone.pl i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika Serwisu dealdone.pl. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu dealdone.pl mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu dealdone.pl.

 

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę Serwisu dealdone.pl, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach.

bottom of page