top of page

 

 

Virtual Data Room SECUDO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest DealDone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-545) przy ulicy Marszałkowskiej  58, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000422682, NIP: 5213631922, REGON: 146146443 kapitał zakładowy: 50 000 złotych wpłacony w całości.

Kategorie przetwarzanych danych

Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania Danych Osobowych obejmuje: 

 

a) co do kategorii osób wymienionych w ust. 1 lit a):

a. imię nazwisko, adres email, miejsce pracy

 

b) co do kategorii osób wymienionych w ust. 1 lit b):

a. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, numer fax, adres miejsca pracy

Cele i podstawy przetwarzania

Dane Osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, w momencie zgłoszenia zapytania ofertowego. Otrzymane informacje są przetwarzane m.in. w celu: 

Odpowiedzenia na zapytanie oraz przesłania oferty;

Dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących udostępnianego rozwiązania;

Uruchomienia wersji trial;

Prowadzenia odpowiedniej obsługi klienta;

Informowania o nowych funkcjonalnościach systemu;

Realizacji usługi;

Wykonania zawartej Umowy.

Zasady powierzenia i przetwarzania

Przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych DealDone podejmuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności jest zobligowany do: 

a) Stosowania przez cały czas trwania przetwarzania Danych Osobowych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

b) Prowadzenia wymaganej obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych dokumentacji ochrony danych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów, analiz. 

c) Współpracowania, na każde żądanie, z organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;

d) Dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działania zaradcze;

e) Zapewnienia by: dostęp do Danych Osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych oraz dostawców usług płatniczych. 

Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Odpowiedzialność

1. Dostawca rozwiązania odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony Danych Osobowych według RODO.

2. Dostawca rozwiązania odpowiada za szkody spowodowane własnymi działaniami i zaniechaniami oraz działaniami i zaniechaniami subprocesorów.

bottom of page