top of page
 • Bartłomiej Dmitruk

Forensic due diligence z wykorzystaniem Virtual Data Room SECUDO

Zaktualizowano: 9 sty

Wstęp


Niezgodne z prawem działania zarządu czy kadry menadżerskiej na szkodę spółki lub właścicieli, mogą prowadzić do znaczących szkód finansowych, utraty reputacji i długotrwałych sporów sądowych. Ryzyka tego typu przestępstw są szczególnie istotne w przypadku transakcji fuzji i przejęć (M&A), podczas których dochodzi do zmiany właścicielskiej. Kupujący / inwestor powinien ze szczególną uwagą przeanalizować nie tylko sprawozdania i dane finansowe, dokumenty formalne i prawne, projekcie finansowe i perspektywy rozwoju, ale również rozważyć pogłębioną analizę pod kontem nieuczciwej działalności zwaną forensic due diligence lub po polsku badaniem kryminalistycznym.

Forensic due diligence

Co to jest forensic due diligence?


Forensic due diligence to badanie organizacji i jej aktywów pod kątem potencjalnych sygnałów ostrzegawczych o nieuczciwej działalności. Może być przeprowadzone przed, w trakcie i po transakcji M&A i polega na identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i działań przestępczych, mających na celu ukrycie prawdziwej sytuacji spółki, jej modelu biznesowego czy wyników finansowych, a w konsekwencji jej wyceny. Podstawowym celem przeglądu jest ocena potencjalnej przyszłej utraty wartości wynikającej z niewłaściwych lub nieetycznych praktyk biznesowych celu.


Forensic due diligence to m.in. wywiad kryminalistyczny oraz obszerne, ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane badanie danych. Dokumenty i dane organizacji są analizowane i badane na poziomie transakcji w celu zidentyfikowania potencjalnych sygnałów ostrzegawczych, takich jak podejrzane transakcje czy niekompletna lub sfałszowana dokumentacja.

Podczas gdy większość inwestorów przeprowadza finansowe i prawne due diligence, badanie typu forensic i analiza kryminalistyczna są znacznie mniej powszechne. Nieprzeprowadzenie dogłębnej analizy kryminalistycznej może skutkować stratami finansowymi, a także innymi zagrożeniami, ponieważ niektóre ryzyka mogą nie zostać wykryte.


Ogólnie rzecz biorąc, forensic due diligence ma na celu weryfikację następujących obszarów:

 • Autentyczność przekazywanych danych finansowych;

 • Istnienie i pochodzenie kluczowych dostawców, pracowników i klientów;

 • Niekorzystne kwestie dotyczące właścicieli, zarządu lub kluczowej kadry zarządzającej;

 • Powiązania polityczne i ich ewentualny wpływ na działalność biznesową;

 • Nieujawnione podmioty powiązane i transakcje;

 • Nieujawnione zobowiązania lub potencjalne roszczenia i spory sądowe;

 • Narażenie na przekupstwo i korupcję.

Podczas gdy finansowe badanie due diligence, będące krytycznym etapem każdej transakcji, daje inwestorowi szeroki przegląd trendów i zrównoważonego rozwoju firmy w oparciu o zestaw danych na poziomie makro, kryminalistyczne badanie due diligence zagłębia się w dane na poziomie transakcji w celu znalezienia anomalii i nieprawidłowości.


Badanie forensic due diligence obejmuje m.in:


 • identyfikację strumieni przychodów lub dostaw, które mogą być fałszywe lub opierać się na korupcji;

 • identyfikację transakcji i zdarzeń gospodarczych niezgodnych z przepisami o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;

 • identyfikowanie transakcji i zdarzeń gospodarczych, które mogą powodować potencjalne narażenie na postępowanie karne, grzywny regulacyjne, spory cywilne lub konsekwencje karne.

Podczas badania forensic due diligence przed przejęciem i inwestycją można dokonać przeglądu wielu obszarów ryzyka biznesowego w celu zminimalizowania potencjalnej utraty wartości dla nabywcy po transakcji. Bez odpowiedniego przeglądu kupujący / inwestor narażony jest na trudne do wykrycia ryzyka takie jak:

 • oszustwa i fałszowanie danych,

 • przekupstwa i korupcję,

 • pranie pieniędzy;

 • transakcje z podmiotami powiązanymi i konflikty interesów;

 • inne niewłaściwe lub nielegalne praktyki biznesowe.

Nabywca lub inwestor może być narażony na zmniejszenie przychodów, wzrost kosztów, utratę reputacji, spory sądowe z konkurentami lub udziałowcami, a nawet sankcje regulacyjne, w tym postępowanie karne.


Przeprowadzenie kryminalistycznego badania due diligence wymaga globalnej wiedzy na temat trendów w zakresie nadużyć finansowych i korupcji oraz wysoce specjalistycznego doświadczenia śledczego i branżowego.


Rola kryminalistycznego badania due diligence w transakcjach biznesowych


Fuzje i przejęcia (M&A): W transakcjach fuzji i przejęć, kryminalistyczne badanie due diligence pomaga nabywcom zidentyfikować potencjalne kwestie, które mogą mieć wpływ na wartość lub integrację spółki docelowej. Proces ten może ujawnić ukryte zobowiązania, nieprawidłowości lub nieujawnione ryzyka, które mogą mieć wpływ na cenę zakupu i strukturę transakcji.


Inwestycje private equity: Firmy private equity często korzystają z analizy due diligence w celu oceny kondycji finansowej i operacyjnej potencjalnych spółek portfelowych. Proces ten pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych i optymalizacji wyników spółki po jej przejęciu.


Transakcje finansowe: Przed udzieleniem finansowania lub zawarciem umów finansowych, pożyczkodawcy i wierzyciele mogą przeprowadzić kryminalistyczne badanie due diligence w celu oceny zdolności kredytowej i profilu ryzyka pożyczkobiorcy.


Przeciwdziałanie korupcji i zgodność z przepisami: Spółki angażujące się w międzynarodowe transakcje biznesowe muszą zapewnić zgodność z przepisami antykorupcyjnymi, takimi jak np. amerykański Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) czy brytyjski UK Bribery Act. Kryminalistyczna analiza due diligence jest niezbędna do identyfikacji ryzyka korupcji i zapewnienia zgodności z normami prawnymi.


Postępowania sądowe i rozstrzyganie sporów: Forensic due diligence może być nieocenione w sprawach sądowych, pomagając zespołom prawnym gromadzić dowody, oceniać sytuację finansową strony przeciwnej i identyfikować potencjalne słabości w ich sprawie.


Jakie są korzyści z przeprowadzenia forensic due diligence przed dokonaniem transakcji M&A?


Uzyskanie weryfikacji, czy przejmowana spółka jest zaangażowana w nielegalne działania takie jak przekupstwo, korupcja, pranie pieniędzy, czy fałszowanie danych może przynieść kupującemu / inwestorowi następujące korzyści:

 • odstąpienie od transakcji zakupu lub przejęcia;

 • obniżenie ceny zakupu przedsiębiorstwa;

 • ograniczenie ryzyka postępowań karnych i cywilnych;

 • ograniczenie przyszłych szkód dla reputacji;

 • wyłączenie odpowiedzialności na etapie negocjowania umowy zakupu spółki i otrzymanie odpowiednich gwarancji ze strony sprzedającego.


Wykorzystanie Virtual Data Room SECUDO w procesie forensic due diligence


Virtual Data Room SECUDO to specjalistyczne i zaawansowane narzędzie, przygotowane do poufnego i w pełni kontrolowanego udostępniania danych i dokumentów. Jest niezmierne przydatne w procesach due diligence, które wymagają wysokiej poufności jak i odpowiedniego zarządzania dokumentami, użytkownikami oraz uprawnieniami.


Wirtualne pokoje danych (VDR) odgrywają znaczącą rolę w dziedzinie dochodzeń kryminalistycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o kryminalistykę cyfrową i e-discovery. Oto, w jaki sposób VDR są wykorzystywane w dochodzeniach kryminalistycznych:


Bezpieczne przechowywanie danych i dostęp do nich: VDR zapewniają bezpieczne i kontrolowane środowisko do przechowywania i uzyskiwania dostępu do wrażliwych danych. W dochodzeniach sądowych ma to kluczowe znaczenie dla ochrony integralności dowodów i utrzymania łańcucha dowodowego. Dostęp do danych w VDR jest zazwyczaj ograniczony, rejestrowany i kontrolowany, zapewniając, że tylko upoważniony personel może przeglądać lub modyfikować informacje.


Przechowywanie dokumentów: Śledczy często muszą gromadzić i przechowywać dowody elektroniczne, w tym dokumenty, wiadomości e-mail i inne pliki cyfrowe. Dyski VDR służą do przechowywania i zabezpieczania tych dowodów w sposób zorganizowany, dzięki czemu są one dopuszczalne w sądzie.


Współpraca: VDR ułatwiają współpracę między zespołami kryminalistycznymi, prawnikami i innymi zainteresowanymi stronami. Śledczy mogą pracować na tej samej platformie, dzielić się ustaleniami i bezpiecznie komunikować. Pomaga to w usprawnieniu procesu dochodzeniowego i zapewnieniu, że wszystkie zaangażowane strony mają dostęp do niezbędnych informacji.


Kontrola wersji: W dochodzeniach sądowych kluczowe jest prowadzenie dokładnych zapisów wersji dokumentów i zmian. VDR często zawierają funkcje kontroli wersji, które zapewniają, że śledczy mogą śledzić ewolucję dokumentów i danych w czasie.


Wyszukiwanie: VDR są wyposażone w zaawansowane narzędzia wyszukiwania, które mają kluczowe znaczenie w dochodzeniach sądowych. Śledczy mogą szybko wyszukiwać określone słowa kluczowe, frazy lub wzorce w ogromnych ilościach danych, co ułatwia znalezienie odpowiednich dowodów.


Ścieżki audytu: VDR utrzymują szczegółowe ścieżki audytu, które rejestrują wszystkie działania w systemie, w tym kto uzyskał dostęp do czego, kiedy uzyskał dostęp i wszelkie wprowadzone zmiany. Ta ścieżka audytu może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia autentyczności i łańcucha dowodowego.


Bezpieczne udostępnianie danych: Dochodzenia kryminalistyczne często wiążą się z udostępnianiem dowodów i ustaleń organom ścigania, zespołom prawnym i innym zainteresowanym stronom. VDR oferują bezpieczne metody udostępniania danych i dokumentów, zapewniając ochronę poufnych informacji podczas dochodzenia.


Integralność danych: VDR wykorzystują szyfrowanie i inne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia integralności przechowywanych danych. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania dokładności i wiarygodności dowodów cyfrowych.


Zgodność z przepisami: Wiele dochodzeń kryminalistycznych podlega wymogom prawnym i regulacyjnym. Dyski VDR mogą pomóc w zapewnieniu zgodności dochodzeń z tymi wymogami, zapewniając bezpieczne i zorganizowane środowisko do zarządzania danymi.


Raportowanie i dokumentacja: VDR mogą generować raporty i dokumentację, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przedstawienia ustaleń w sądzie. Raporty te często zawierają szczegółowy zapis wszystkich działań podjętych podczas dochodzenia.


Podsumowując, wirtualne pokoje danych są nieocenionymi narzędziami w dochodzeniach kryminalistycznych, zwłaszcza w sprawach dotyczących dowodów cyfrowych. Zapewniają one bezpieczne, zorganizowane i oparte na współpracy środowisko do zarządzania i przechowywania danych, zapewniając integralność i dopuszczalność dowodów w postępowaniu sądowym.


O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Oferujemy usługi digitalizacji oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępnienia danych i dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.


Od ponad 10 lat DealDone specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań związanych z digitalizacją, archiwizacją i udostępnieniem dokumentów w formie Document Management System (DMS) lub Virtual Data Room (VDR). Firma samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży system VDR SECUDO. SECUDO to platforma bezpiecznej digitalizacji, archiwizacji, wymiany i przetwarzania dokumentów i danych firmowych oferowana w chmurze, w modelu Software-as-a-service, dla klientów biznesowych.


DealDone jest również właścicielem portali www.platformainwestora.pl oraz www.sprzedamfirme.com, dzięki którym wspiera procesy transakcyjne związane ze sprzedażą firmy, pozyskaniem kapitału i znalezieniu inwestorów na projekt.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page